Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna respecteert uw persoonsgegevens en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna verwerkt.

Advocatenkantoor Van Bommel & van Onna verwerkt persoonsgegevens om u professionele diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Dit betreft uitsluitend hierna te noemen doeleinden:
- verlenen van juridische diensten en het voeren van (gerechtelijke) procedures
- advisering, bemiddeling, mediation en verwijzing
- het innen van declaraties
- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

Alleen de persoonsgegevens die door betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, danwel in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, danwel door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, zoals een wederpartij, danwel via openbare bronnen bekend zijn, worden ten behoeve van de verstrekte dienstverlening verwerkt. Als deze gegevens, danwel een onderdeel daarvan, aan derden moeten worden verstrekt, dan wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd.

De hierboven genoemde persoonsgevens worden door Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna uitsluitend verwerkt op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, inhoudend in het kader van:

- een wettelijke verplichting
- bij de uitvoering van een overeenkomst
- na verkregen toestemming van de betrokkene
- bij een gerechtvaardigd belang

De verkregen persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld voor zover noodzakelijk is voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval gebruik gemaakt moet worden van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst de afspraken over afdoende veiligheidsmaatregelen worden vastgelegd.

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden niet langer bewaard, dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, danwel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Alleen verzoeken worden in behandeling genomen die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoek zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna, Voorstraat 66, 8801 LE Franeker (info@advocatenkantoorvanbommel.nl).

Advocatenkantoor Van Bommel & Van Onna heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom af en toe onze website.